Prolonged exposure

Prolonged exposure (förlängd exponering) är en behandlingsform med gott vetenskapligt stöd som fokuserar på att klienten exponeras för det trauma han eller hon upplevelvt i en kontrollerad miljö tillsammans med psykologen.

Genom att förställa sig den dramatiska upplevelsen återupplevs traumat till exempel genom att klienten återberättar sin upplevelse för psykologen.

Vid in vivo exponering görs först en hierarki över situationen som är ångestskapande. Efter det exponeras klienten i sällskap med terapeuten för platser i verkligheten som har en koppling till traumat men inte är farliga.

Målet med behandlingen är att bearbeta de traumatiska minnen och minska stressen och undvikande som traumapåminnelserna ger upphov till.

Om individen även har svårighet med nedstämdhet läggs komponenter till för att klienten på nytt ska komma igång med positiva aktiviteter även om dessa aktiviteter inte har en direkt koppling till traumat.