EMDR och posttraumatisk stress

EMDR är en förkortning av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.  EMDR är en behandling som baseras på ögonrörelser. I likhet med prolonged exposure är exponering av traumatiska minnen en central del i EMDR. 

EMDR kombineras med exponering som fokuserar på traumat
EMDR kombineras med exponering som fokuserar på traumat

Därutöver inkluderar EMDR att under exponeringen fokusera på dubbelsidig (bilateral) stimulering som aktiverar båda hjärnhalvorna. Vilket har visat sig effektivt när det kommer till att minska den emotionella kopplingen till de traumatiska minnena.

EMDR terapi består av åtta faser.

Fas 1 

Historia och behandlingsplan:

Till att börja med görs en första bedömning av individens historia och en behandlingsplan skapas. I den berättar klienten om sitt trauma och vad han eller hon upplever som svårast.

Fas 2

Förberedelse:

Psykologen hjälper sin patient att hitta strategier för att hantera starka känslor så att klienten kan hantera dessa känslor också utanför terapin. Det görs vanligtvis med hjälp av avslappningstekniker.

Fas 3

Bedömning:

Psykologen ber sin klient att visualisera en bild som representerar den traumatiska händelsen. Klienten får även beskriva negativa tankar (kognitioner) kopplade till bilden. klienten ombeds sedan skapa en positiv tanke (kognition)  som kan kopplas till samma bild istället för denna negativa tanken. Psykologen ber också klienten bes också beskriva vilka känslor som upplevs.

Fas 4

Desensitisering:

Under fasen för exponering i EMDR terapi fokuserar klienten på de svåra minnena under en kort tid på 15-30 sekunder. Samtidigt som klinten gör detta fokuserar han eller hon med ögonen på psykologens handrörelser. Alternativt på att psykologen klappar lätt på klientens knän.

Mellan exponeringarna undersöker psykologen vilka associationer som kom fram under exponeringen. De nya associationerna blir sedan fokus för ytterligare exponeringar. Den här övningen repeteras många gånger under en eller flera sessioner tills klienten inte längre upplever minnena lika obehagliga.

Fas 5

Installering:

Psykolgen ber klienten att fokusera på händelser tillsammans med den positiva tanken som togs fram i fas tre. Klienten uppmanas att minnas den traumatiska händelsen tillsammans med den positiva tanken samtidigt som psykologen fortsätter med dubbelsidig stimulering. När klienten upplever att den positiva tanken är trovärdig och stark är installeringsfasen avslutad.

Fas 6

Body Scan:

I den här fasen är målet att identifiera obehagliga kroppsliga sensationer som kan finnas kvar i kroppen när klienten tänker på det traumatiska minnet tillsammans med den positiva tanken.

Klienten ombeds att tänka på minnet och den positiva tanken och samtidigt söka efter spänningar i kroppen. Negativa sensationer uppmärksammas och minskas med hjälp av dubbelsidig stimulering. Den positiva tanken bör nu vara både emotionellt och intellektuellt kopplat till det svåra minnet.

Fas 6 är avslutad när klienten klarar av att prata om händelsen tillsammans med den positiva tanken utan att uppleva fysiskt eller emotionellt obehag.

Fas 7

Avslutning:

Alla traumatiska upplevelser kommer inte att bearbetas inom en session. Om klienten är uppe i varv kommer terapeuten guida klienten genom avslappningstekniker som ger emotionell stabilitet och lugn.

Klienten uppmanas även att använda dessa tekniker om starka känslor, oönskade minnesbilder eller negativa tankar uppstår utanför terapin. Klienten ombeds också att skriva ner dessa upplevelser för att sedan kunna bearbeta dem under nästföljande terapisession.

Fas 8

Omvärdering:

Vid varje ny session utvärderar psykologen arbetet som gjorts under tidigare sessioner. Terapeuten utvärderar hur bra klienten klarar av att hantera det vardagliga livet mellan sessionerna. En bedömning görs sedan om klienten behöver fortsätta behandlas för det påbörjade traumat eller om det går att gå vidare och börja behandla eventuellt nya trauman.