Cancer och posttraumatisk stress

Att drabbas av en dödlig sjukdom är en av de mest dramatiska saker som vi människor kan vara med om. Cancer är en av de svåraste sjukdomar som vi kan råka ut för, både på ett fysiskt och psykiskt plan, och så många som fyra av tio som lidit av cancer säger sig ha PTSD-symtom. 

PTSD & cancer
Att vara fysiskt sjuk kan påverka dig starkt psykiskt.

PTSD är starkt associerat med en viss sorts  trauma. Många har hört talas om det i samband med våldtäkt och naturkatastrofer. Men att få symtom på posttraumatisk stress vid cancer eller någon annan dödlig sjukdom är inte det minsta konstigt. Cancer är på samma sätt som ovan nämnda händelser ett hot mot den drabbades liv.

Posttraumatisk stress kan uppkomma i lite olika skeden av cancern. Här nedan följer några exempel:

  • Vid själva diagnostillfället.
  • Vid beskedet att cancern spridit sig.
  • Vid smärtsamma behandlingar.
  • Vid smärta från cancern i sig.
  • Vid provsvar.
  • Vid utdragen inläggning på sjukhus eller långa behandlingar.
  • Vid återfall eller chansen för återfall.

Ofta uppkommer PTSD och PTSD symtom några månader efter cancern, men det kan dröja flera år innan symtomen visar sig.

Det är väldigt viktigt att cancerpatienter följs upp också på ett psykiskt plan. Posttraumatisk stress kan nämligen göra att den som lidit av cancer inte går tillbaka till sjukhuset och tar nya tester. PTSD kan också leda till depression, ångest och drogmissbruk.

Det är också viktigt vad som händer i själva vårdprocessen av en cancerpatient. Sjukvården kan minska risken för PTSD genom att ha en nära dialog med patienten om var cancern sitter, hur stor spridningsrisken är och vilka delar av kroppen som påverkad. Kort sagt- ge patienten relevant information.

Vänner och familj är också ett ovärdeligt stöd för den som drabbas av en dödlig sjukdom. Genom att prata med dem om tankar och upplevelser slipper den sjuke bära hela bördan ensam. Det går också att söka professionell hjälp. Något som ofta erbjuds inom sjukvården. Att söka professionell hjälp är inte det minsta konstigt i ett sådant här sammanhang. Det tyder snarare på en god självinsikt.

Förutom den som drabbas av cancer kan också den drabbades anhöriga uppleva PTSD symtom. Det är speciellt vanligt i familjer där ett barn fått cancer. Undersökningar visar att i 20 procent av dessa familjer lider någon av föräldrarna av PTSD. Ännu vanligare är det att föräldrarna drabbas av stressymtom under själva behandlingarna. Därför är det väldigt viktigt att sjukvårdspersonalen inte glömmer bort de anhöriga och erbjuder hjälp även till dem.

Precis som i andra former av traumaupplevelser finns det bra behandlingar för den som har posttraumatisk stress eller ptsd- symtom som en följd av cancer. Dels kan den drabbade träffa en KBT-terapeut som är specialiserad inom trauma och dels kan han eller hon gå i gruppterapi. Det går också att kombinera bägge terapiformer.

Om du eller någon nära anhörig mår psykiskt dåligt rekommenderar vi att du kontaktar din läkare eller en vårdcentral för att få hjälp och rådgivning. Att söka hjälp för sin psykiska hälsa är alltid en investering som ditt framtida jag kommer att tacka dig för.

Du kan också besöka självhjälpsdelen på vår sida. Kom ihåg att detta inte är en ersättning för professionell behandling, utan snarare bör ses som ett komplement.